เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : เทศบาลตำบลหนองสนมได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนธันวาคม 2565 โดยเทศบาลตำบลคูสะคามได้รับเกียรติเป็นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการหันมาเล่นกีฬาและสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอวานรนิวาส
ผู้โพส : สำนักปลัด