messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 มิถุนายน 2567
find_in_page นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 10
14 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 8
14 มิถุนายน 2567
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.๓๐๕๐ สายบ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ ๒๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙ ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : กองคลังเปิดอ่าน :
6 มิถุนายน 2567
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 5
28 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.๓๐๕๐ สายบ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ ๒๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙ ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : กองคลังเปิดอ่าน : 4
24 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 3 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 5
16 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย และเหตุอัคคีภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 11
8 พฤษภาคม 2567
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 8
2 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) พ.ศ. ๒๕๖๗ grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 13
17 เมษายน 2567
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
11 เมษายน 2567
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาทต.หนองสนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 1
4 เมษายน 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 9
1 เมษายน 2567
สน.56802/166 การจัดส่งรายงานงบทดลองรายไตรมาสที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : กองคลังเปิดอ่าน : 45
27 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหนองสนม เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
26 มีนาคม 2567
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร grade โดย : adminเปิดอ่าน : 12
25 มีนาคม 2567
ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะของเทศบาลตำบลหนองสนม grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 21
18 มีนาคม 2567
ขอรายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 poll โดย : กองคลังเปิดอ่าน : 223
22 กุมภาพันธ์ 2567
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8/2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 34
8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง grade โดย : สำนักปลัดเปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 216 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11