เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานไตรมาส 1 รายละเอียดงบทดลอง เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ประจำปี งบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ สิ้นเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39
photo ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองสนม เรื่องรายงาน การรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
photo เทศบาลตำบลหนองสนม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
find_in_page การรับสมัครสมาชิกสวัสดิกากองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลหนองสนม
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6