messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม"การทำไข่เค็มสมุนไพรจากใบเตย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[11 มิถุนายน 2567]
โครงการปลูกป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[24 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[24 พฤษภาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขนัขบ้า [14 พฤษภาคม 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗[13 เมษายน 2567]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทาอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ.2567[9 เมษายน 2567]
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ แก้ปัญหาสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี [5 เมษายน 2567]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567[3 เมษายน 2567]
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด "หนองสนมเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567[1 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 172 รายการ)