messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นางวานิดา เคนทวาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862219181
นางสาวรัตติกาล โน๊ตสุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-1833700
นางสาวอุไรพร เงินลุนปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 083-4119545
สิบเอกก้องไกลวุธ ทองอินทรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 086-3891545
นางสาวสุภาวิณี วันแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-099-771-6
นางสาวพรสุดา นามวงษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 096-9914451
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 098-6673638
นางสาวอริสรา ไพศาลธรรม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 086-2370437
นางสาวกาญจณี สุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-4062379
นางสาวเรวดี บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 092-8079597
นางสาวรัชนีกร กางทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 083-6897829
นางสาวมินตรา หนองหารพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นายศักดิ์ณรงค์ ลาญาติ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-6638110