messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายสภา
นายเอกวุฒิ พวงใบดี
ประธานสภา
โทร : 088-3339430
นายเกษร เสมอพิทักษ์
รองประธานสภา
โทร : 095-6573386
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
เลขานุการสภา
โทร : 089-9442399
นายบรรจง ช่วยลือไทย
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 063-7143901
นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 082-8631862
นายปรีชา บุญสุนีย์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-9045311
นายสวัสดิ์ อุดมครบ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 096-4017696
นางฐาปนี โพธิตระกาล
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 098-1044702
นายคำวาน หอมเฮ้า
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 094-4205059
นายธนา ธรรมิยะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-9826122
นายสาคร ปะมุทา
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 061-7915394
นางลำดวน สำเภาทอง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 098-7764536
นางยุพา กุลอัก
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 080-4081545