messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.๓๐๕๐ สายบ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ ๒๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙ ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.๓๐๕๐ สายบ้านหนองสนม หมู่ ๕ - บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ ๒๒ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๙ ชุด เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
ประกาศแผนซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 231
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 12- บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพนแพง หมู่ ๖-บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 110
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างหมุ่บ้าน สายบ้านบะนกทา หมู่ 1-บ้านน้ำบุ้น หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านบะนกทา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำบุ้น หมู่ที่ 3 สน.ถ.134-02 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง บ้านโนนชนะสังคม หมู่ที่ 8 – บ้านนาจารใหม่พัฒนา หมู่ที่ 20 สน.ถ.134-03 ตำบลหนองสนม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1