messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
นายบัญชา เบ้าพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9555635
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : -
นางสาวกัญญาภัค จักรดา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 081-8537154
นางสาวยุธิดา บุรีงาม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 061-1363279
นางสาวบรัศมี สมจันทร์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-3371310
นายจักรกฤ ผายวงษา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 082-7849966
นางนิภาดา เสนีชัย
ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 082-1150860
นางสาวแสงมณี สุพล
ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 093-0092862
นางสาวภาวิณี จามน้อยพรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
โทร : 098-1435328
นางสาวสุกัญญา คงเสถียร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
โทร : 012-3456789
นางสาวนารีรัตน์ บุญเฮ้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
โทร : 098-1894156
นางลำดวน บุราณสาร
ครู ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
โทร : 084-7436011
นางสาวจารุณี ผาอินทร์
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 096-3809501
นางนิภาพร อนุศาสน์
ครู ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
โทร : 090-8457439
นางสุรีพร ผากงคำ
ครู ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์
โทร : 099-2286842
นางพัฒนา เหมือยพรหม
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
โทร : 012-3456789
นางสงัด เถายะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
โทร : 087-9449335
นางวิภา ก้อนแพง
ครู ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 087-3741933
นางสาวศิริพร มาตรา
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 094-3796533
นางสาวขันทอง ไตรวงค์ย้อย
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 081-4557105
นางสมัยพร สุพรรณศรี
ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสำราญ ม.8
โทร : 012-3456789
นางสายตา หุนติราช
ครู ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
โทร : 064-1216219
นางสาวเอื้ออารีย์ ผาอินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
โทร : 088-6328595
นางสุกัญญา แก้วก่า
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13
โทร : 097-3190734
นางไกรแก้ว ผาอินทร์
ครู ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
โทร : 096-3780755
นางสาวกรทิพย์ พิชัยคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
โทร : 089-0665383
นางธัญญารักษ์ ยันนี
ครู ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
โทร : 064-2492862
นางฉันทนา เจริญขึ้น
ผช. ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
โทร : 083-4266826
นายดนัย เหมือยพรหม
คนงานทั่วไป
โทร : 084-3322721