เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder กองคลัง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file อัตราเงินบำรุงการศึกษา 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การลดขั้นตอนส่วนการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แผ่นพับป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การเบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ระเบียบการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คู่มือรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1